Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

projectburo PB beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en activiteiten te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. projectburo PB kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is :
Uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
Niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
Soms gekoppeld aan externe sites waarover de diensten van projectburo PB geen zeggenschap hebben en waarvoor projectburo PB geen verantwoordelijkheid draagt;

De getoonde informatie is geen professioneel advies. Voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige van projectburo PB te raadplegen.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. projectburo PB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van projectburo PB te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

_____

close this window